2_MiLA 2023_AMBOS_installation view 2 – photo Joshua White-03 – Large (1200 px)